MedycznePortale.pl FeelBeauty.eu

Terapia bólu i rehabiltacja pourazowa aparatem Algonix firmy Medilab

Algonix

Terapia bólu i rehabilitacja pourazowa to jedne z najczęściej wyszukiwanych fraz w wyszukiwarkach przez pacjentów borykających się z przewlekłymi bólami oraz szukających pomocy po urazach wszelkiego pochodzenia.

Firma Medilab wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom z urządzeniem Algonix, które jest najbardziej zaawansowanym urządzeniem biocybernetycznym przeznaczonym do terapii bólu i rehabilitacji.

Algonix
Algonix

Urządzenie działa wykorzystując mikroprądy do diagnostyki i leczenia tkanek przez elektroterapię przezskórną. Metoda Algonix polega na przywracaniu równowagi potencjałów bioelektrycznych komórek ciała. Urządzenie dokonuje precyzyjnego pomiaru stanu tkanki, porównuje wynik z empirycznymi danymi zawartymi w komputerze, oblicza parametry impulsu korygującego i wysyła ten impuls dokładnie w to miejsce, w którym wykonany został pomiar.
Metoda ta w żaden sposób nie zakłóca działania, ani nie stymuluje nadmiernie układu komórek, lecz jedynie wspomaga i przyspiesza naturalne procesy zdrowienia organizmu.
 

 

 

Programy systemu Algonix umożliwiają :

• roz­kur­cza­nie mię­śni gład­kich na­czyń tęt­ni­czych i żyl­nych,
• po­pra­wę na­pię­cia włó­kien e­la­stycz­nych,
• re­duk­cję sta­nów za­pal­nych,
• le­czenie spe­cja­li­stycz­ne bólu głowy po­chodze­nia za­to­kowe­go,
• le­czenie spe­cja­li­stycz­ne krwia­ków i o­brzę­ków lim­fa­tycz­nych po in­ter­wen­cji chi­rur­gicz­nej,
• le­czenie spe­cja­li­stycz­ne zmian cho­robowych w ob­rę­bie sta­wów ob­wodowych i krę­go­słu­pa,
• le­czenie spe­cja­li­stycz­ne mię­śni o­kołosta­wowych, sta­wów, scho­rzeń reu­ma­to­idal­nych,
• le­czenie spe­cja­li­stycz­ne ko­la­na sto­pień I (lek­kie przy­pad­ki),
• le­czenie spe­cja­li­stycz­ne ko­la­na sto­pień II (śred­ni po­ziom bólu, wy­stę­pu­ją skur­cze),
• le­czenie spe­cja­li­stycz­ne ko­la­na sto­pień III (cięż­kie przy­pad­ki, o­brzę­ki, silny ból),
• le­czenie od­le­żyn,
• le­czenie zmian po­ura­zowych – za­bieg spe­cjal­ny na stłu­cze­nia i znie­kształ­cenia, za­bieg spe­cjal­ny na zwich­nię­cia i na­cią­gnię­cia

Dlaczego warto poddać się terapii przy użyciu Algonix :

• znacz­nie, nawet kil­ku­krot­nie przy­spie­sza re­genera­cję or­ga­ni­zmu po kon­tu­zjach lub o­pe­ra­cji,
• re­du­kuje od­czu­cie bólu, a zatem po­zwa­la na o­gra­ni­cze­nie lub cał­ko­wi­tą e­li­mina­cję far­mako­logicz­nych środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych,
• za­bieg jest bez­bo­lesny, nie po­wodu­je żad­ne­go dys­kom­for­tu dla pa­cjen­ta,
• te­ra­pia nie po­wodu­je skut­ków u­bocz­nych,
• przy­wró­ce­nie bi­lan­su e­ner­getycz­nego u­zy­ski­wa­ne przez sto­sowa­nie te­ra­pii skut­kuje przy­jem­nym sta­nem do­bre­go sa­mo­poczu­cia, po­pra­wą krą­że­nia krwi, przy­spie­szeniem wy­da­lania tok­syn z or­ga­ni­zmu.

Przeciwwskazania :

• ciąża
• roz­rusz­nik serca

Jak to działa?

  • Zabieg jest całkowicie bezbolesny, bardzo prosty i szybki.
  • Przeciętnie czas trwania zabiegu wynosi około 10 – 15 minut i spada pod koniec cyklu aplikacji, ponieważ efekty się kumulują.
  • Pacjent z reguły odczuwa zmniejszenie bólu już po pierwszej sesji, a w ciągu cyklu 4-5 sesji ból całkowicie zanika w niemal wszystkich przypadkach.

    Urządzenie Algonix posiada certyfikat ISO 9001:2000: To gwarancja jakości!
    medilab research + trading GmbH&Co., Wuerzburg
    Żródło: http://www.beautytek-polska.pl/algonix.html

Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla pacjentów i mają za zadanie polepszenie kontaktu z lekarzem. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.

Powiązane artykuły

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Akceptuję Czytaj więcej

error: Treść jest chroniona prawem autorskim!