Udostępnienie dokumentacji medycznej przez placówkę medyczną

dokumentacja medyczna

W ostatnim czasie wiele słyszymy w mediach, że pacjenci mają bardzo duże problemy z uzyskaniem dokumentacji medycznej od placówki, która udzielała im pomocy. Często są to problemy prawne, jak w przypadku wypadku samochodowego, na skutek którego po poszkodowany doznał ciężkiego urazu ciała lub rozstroju zdrowia (patrz art. 444 §1 K.C.), a w następstwie poszkodowany dochodzi odszkodowania z OC sprawcy szkody.

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej
Udostępnienie dokumentacji medycznej

W przypadku podjęcia leczenia przez poszkodowanego, jego dokumentacja medyczna jest niezbędna w celu przedstawienia. Zdarza się, że poszkodowany-pacjent na wskutek powstałych obrażeń i długotrwałej rehabilitacji nie jest w stanie samodzielnie pozyskać dokumentacji medycznej z placówki.
Procedurę udostępniania dokumentacji medycznej regulują przepisy Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
(Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417) . Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww.Ustawy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W związku z tym zapisem pacjent musi złożyć wniosek do podmiotu zarządzającego zakładem opieki zdrowotnej dołączając dokumenty, które potwierdzają jego uprawnienia do przeglądania dokumentacji medycznej zarówno w swoim, jak i czyimś imieniu.

 

Dokumentacja zostanie udostępniona na podstawie

Dokumentacja zostanie udostępniona na podstawie pozytywnej decyzji osoby zarządzającej zakładem lub osoby przez nią upoważnionej. Dokumentacja medyczna może być udostępniona bezpośrednio do wglądu w placówce udzielającej świadczenia zdrowotnego, w kilku formach (wyciągi, odpisy, kopie akt, a także poprzez wydanie oryginału dokumentów za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem ich zwrotu po wykorzystaniu).
Prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma zawsze pacjent, osoba będąca jego przedstawicielem ustawowym oraz osoba upoważniona przez pacjenta . (Art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta -Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417). W razie śmierci pacjenta dostęp do dokumentacji ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za jego życia (małżonek, dzieci), o czym mówi art. 26 ust. 2 ww Ustawy.
Ponadto należy pamiętać, że poza wymienionymi najbliższymi osobami chorego, dostęp-na mocy aktów prawnych-mają podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru lub organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem, a także szkołom wyższym lub instytutowi badawczemu (art. 26 ust.3 i ust.4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta -Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417).

W większości przypadków za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobrać opłatę, a zakład opieki zdrowotnej musi wystawić pokwitowanie, na co wskazuje art. 28 ust.1 ww. ustawy.
Należy również zwrócić uwagę, że placówki zdrowotne są administratorami danych osobowych pacjentów i muszą przestrzegać zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku wystąpienia problemów z wydaniem dokumentacji medycznej można skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta.
Drodzy pacjenci, aby w przyszłości uniknąć problemów z otrzymaniem dokumentacji medycznej należy przede wszystkim złożyć pełnomocnictwo do kartoteki pacjenta, która pozwoli najbliższym na wgląd w dokumentację za życia, jak i po śmierci chorego.

Podstawa prawna:
* Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)
* Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417)
* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)
Autor: Rafał Głuszcz
doradca prawny

 

Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla pacjentów i mają za zadanie polepszenie kontaktu z lekarzem. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.

Świadoma zgoda na zabieg medyczny

Kontrowersje wokół zgody pacjenta na leczenie cz.II

Incydent medyczny – obowiązki lekarza w świetle przepisów ustawy o wyrobach medycznych

Adwokat Mateusz Sieniewicz

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Akceptuję Czytaj więcej

error: Treść jest chroniona!